Algemene voorwaarden PKtours

PKTours is de eigenaar van het merk Funamsterdam dat een verscheidenheid aan reizen, tickets en diensten (“producten”) via haar website (PKTours.com) en via aangewezen partner websites (PKTours-aangesloten websites voor informatie over PKTours Affiliate programma’s) aanbiedt.

Omdat onze Algemene Voorwaarden wettelijke verplichtingen bevat, raden wij je aan om deze zorgvuldig te lezen. Zij vormen de basis waarop boekingen door PKTours worden geaccepteerd.

Tenzij anders vermeld zijn enige aankopen via PKTours.com of een PKTours-gelieerde website onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden; bij het boeken van alle arrangementen wordt de persoon die de boeking heeft gedaan, geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard namens personen voor wie de boeking is gemaakt.

Geen enkele afwijking op deze Algemene Voorwaarden zal geaccepteerd worden tenzij schriftelijk bevestigd door of namens PKTours.

Gebruiksvoorwaarden

 1. Door gebruik te maken vanPKTours.comof enigePKTours-gelieerde site, ga je akkoord met deze voorwaarden en worden deze onmiddellijkvan kracht.
 2. Indien je nietakkoord gaat of gebonden wilt zijn aan allevolgendeAlgemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de PKTours.comofeenPKTours-gelieerde website.
 3. PKTourskandezeAlgemene Voorwaardente allen tijdete online wijzigen. Bekijk dezeAlgemene Voorwaarden daarom regelmatig om op de hoogte te blijven vaneventuelewijzigingen die doorPKTours worden gedaan. Wanneer je doorgaat met het gebruiken van de PKTours.comofeenPKTours-gelieerde websitenadat dewijzigingen zijn gepubliceerd,betekent dat dat jeakkoord gaatmet deze aangevulde en /ofgewijzigde voorwaarden.
 4. Er magniets gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, verzonden, uitgezonden of op andere wijzeter beschikbaar worden gemaakt voor hetpubliek, of de inhoud van PKTours.comanderszins worden gebruikt(inclusief tekst, afbeeldingen, URL’s, prijsinformatie, enz.), behalvevoor je eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik. Elk andere vorm van gebruik van de PKTours.cominhoud vereist schriftelijke toestemming vanPKTours vooraf.
 5. Je gaat akkoord omPKTours.comenPKTours-gelieerde websitesalleen te gebruiken voorlegale doeleinden, enop een manier diegeen inbreuk maakt op de rechten van, of het gebruik en plezier vanPKTours.com voor anderen te belemmeren.
 6. Je gebruik vanPKTours.comofPKTours-gerelateerde sites is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en / ofaanlegitiemeverzoekenom de producten ofdiensten die worden aangeboden te boeken. Je stemt ermee in om de website niet tegebruiken voorspeculatieve, valse of frauduleuzeverzoeken. Jegaat ermee akkoord om geenrobots ofandere geautomatiseerdemiddelen te gebruiken omtoegang te krijgen totdeze site,tenzijdoorPKToursspecifiek is toegestaan.

Product Geldigheid, Modificaties & Wijzigingen

 1. Alleproducten, reizen en diensten die worden aangeboden doorPKToursgeldenalleen voor de doorPKTours.comofenigPKTours-gelieerde website aangegeven data.PKToursis niet verantwoordelijk ofaansprakelijk voor enigeinformatie diehet nietzelf verzorgd.
 2. Alle verzoeken vooraanpassingen /wijzigingen moetenworden gericht aan dePKToursCustomerCare. Zij zullen je verzoek in overweging nemen.
  1. 8.1 PKTours vraagt geen vergoeding om data van een bestaande reservering te wijzigen of te veranderen zolang de aanvraag meer dan drie (3) dagen voor de bevestigde reisdatum door ons Customer Care team wordt ontvangen.
  2. 8.2 Kaartjes voor speciale gebeurtenis, theateroptredens of shows kunnen niet worden gewijzigd. De verkoop van deze kaartjes is definitief en kan niet meer worden gewijzigd zodra je aankoop is bevestigd.
 3. 8.3Alleandere verzoekenen data-wijzigingenzijn afhankelijk van beschikbaarheidbijonze leveranciersen/of dienstverleners; PKTourskanhet succes van eendate wijzigingsverzoek niet garanderen.
 4. 8.4 Indienje een datumverandering verzoekt binnendrie (3)dagen of mindervan de bevestigdereisdatum, zalPKToursproberen om jeverzoekte verwerken; het is echter mogelijk dat, voor wijzigingen diedriedagen of mindervan je oorspronkelijkereisdatumworden gedaan, kosten in rekening worden gebracht.
 5. 8.5 Indienje een aankoop doetvia eenPKTourspromotiecode, ofwanneer jeeenkorting ofspecialeaanbieding accepteert tijdensdePKToursboeking, kan je korting ofspecialeaanbiedingsprijsongeldig raken wanneer je veranderingen ofwijzigingen in je reisschema maakt. Het is aan PKTours om, naar eigen goeddunken te besluiten, om jekorting ofspecialeaanbiedingsprijs te honereren wanneer jeeen boeking wijzigt of verandert. PKToursbehoudt zichhet recht voor omjekorting ofspecialeaanbiedingsprijs ongeldig te verklaren wanneer je wijzigingen aanbrengt in je bevestigderoute.
 6. Onze leveranciersen/of dienstverleners brengen af en toe wijzigingen aan inde reisdata, prijzen, inbegrepen, dekking,leeftijd, etc. DaaromPKToursbehoudt zich op elk gewenstmoment en om enigereden hetrecht voor om een dienst te annuleren, te wijzigen of te vervangen dooreen dienst, rondleiding,kaartje ofproduct datje hebtgeboektbijPKTours.comof viaPKTours-gelieerde websites.
 7. 9.1Indergelijke gevallen, wanneer je ontevreden bent overde alternatievendie worden aangeboden, heb je recht opeen volledige terugbetaling vande oorspronkelijke koopprijs.
 8. 9.2Ondanks het bovenstaande, wanneer wijvan tevoren geïnformeerd wordendoor onzeagenten, dienstverleners en/of leveranciers overeenbelangrijke wijziging vaneen boeking en/ofom een ​​rondleiding, productof evenement, zullen wij redelijke inspanningen doen omde consument, hetreisbureauen/of distributeur op de hoogte te brengen om zo de boeking,waar mogelijk, te wijzigen.

Prijzen & Inbegrepen / Uitsluitingen

 1. De prijzen die zijn vermeld op de PKTours.com en PKTours-gelieerde websites zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
  2. Prijzen zijn gebaseerd op het lokale tarief op het moment van de offerte om omgerekend tegen de geldende buitenlandse-wisselkoers zoals bepaald door PKTours
 2. Geoffreerde prijzenkunnen zondervoorafgaande kennisgeving worden gewijzigdtotdat deboeking is bevestigd.
  4. Tenzij anders vermeld, zijn lokale belastingen of gebruikskosten, met inbegrip van buitenlandse vertrek, beveiliging, havengelden, parkeerkosten, douane, immigratie, landbouw, passagier-faciliteit kosten of internationaal vervoersheffingin niet inbegrepen.
 3. 5. Prijzen zijn exclusief tips / fooien aan organisatoren, chauffeurs of plaatselijke gidsen; paspoort- en visum kosten; bagage en persoonlijke verzekeringen; persoonlijke zaken; en alle snacks of consumpties die niet specifiek vermeld worden onder “Inbegrepen” op de produktpagina’s van com of bij de PKTours-aangesloten websites.

Betalingen en annuleringen

 1. PKToursaccepteert de volgendecreditcards: Mastercard, Visa, American Express.
  1. 15.1 Er zijn geen kosten verbonden voor het verwerken van credit-card betalingen
 2. 15.2Volledige betalingper creditcardis noodzakelijk omeenreservering te maken. De betalingzal betaling aan PKToursopafschrijft worden opgenomen.
 3. Zodra een toer of dienst is begonnen zal er geen restitutie worden verstrekt op een pakket, accommodatie, maaltijden of andere diensten waarvan gebruik wordt gemaakt.
 4. Het annuleren van eenreserveringPbij KTourskaner toe leiden dat PKTours annuleringskosten in rekening brengt, zoals hieronder beschreven. Extra kosten kunnen ook in rekening worden gebracht door deindividueleleverancier /operator(bekijk je PKToursVouchervoor specifiekegegevens). Bij het annuleren vaneen boekingwordt je pere-mail, fax of telefoon op de hoogte gebracht vandetotaleannuleringskosten.
 5. 17.1Evenement-, Attractie-, Theater-, Show ofCouponKaartjesservice
  Deze worden in geen omstandigheden terugbetaald.
 6. 17.2Cadeaubonnen
  Deze worden in geen omstandigheden terugbetaald.

17.3 Rondleidingen of pakketten die worden aangeboden tijdens specifieke periodes
Deze worden in geen omstandigheden terugbetaald. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, beurzen, openbare- of nationale feestdagen, schoolvakanties, nieuwjaar, Thanksgiving, Kerstmis, Pasen, Ramadan.

 1. 17,4OverigeRondleidingsprodukten &Diensten
  Wanneer je ten minste 7 kalenderdagen vóór de geplande vertrektijd of aanvangstijd annuleert zijn er geen annuleringskosten.

Wanneer je tussen de 3 en 6 kalenderdagen vóór de geplande vertrektijd of aanvangstijd annuleert, betaal je 50% annuleringskosten.
Wanneer j binnen 2 kalenderdagen na de geplande vertrektijd of aanvangstijd annuleert, betaal je een 100% annuleringskosten.

PKTours couponnen

 1. 1. Je ontvangt een persoonlijke PKTours coupon voor elke geboekte rondleiding, evenement of dienst. Om je PKTours coupon(en) te printen, krijg je toegang tot een beveiligde webpagina die door PKTours wordt gehost en die een link bevat naar je PKTours Voucher (s).
 2. Je moet deoriginele, authentiekePKTourscoupon bij de juiste serviceprovider overhandigenom deel te mogen aan de geboekte rondleiding, ticketofpakket. Jereservering kan nietworden gehonoreerdofterugbetaald, zondervertoon van een geldigPKTourscoupon.

  1. 19.1 Om veiligheidsredenen moet je een geldig identiteitsbewijs met foto en ondertekend de PKTours coupon overleggen wanneer je een terugbetaling verlangd. Dit is voor identificatiedoeleinden en helpt ons om fraude te voorkomen.

 3. 19.2Insommigegevallen verlangd PKToursook dat je de creditcard toont die isgebruikt om je rondleiding ofkaartje te kopen.Dit geldtover het algemeenalleen voorattracties en kaartjes voor de show. Dithelpt ons ommisbruik van een creditcard te voorkomen. Bij de kassaword jegeadviseerdof je wel of nietdecreditcard moet tonen die is gebruiktvoorhet boeken. InsommigegevallenzalPKTours afzien vandezeeis. Dat is,over het algemeen,om cadeau-aankopente vergemakkelijkenVan deze eis kan alleen worden afgewekenwanneer contact is opgenomen met het PKToursCustomerCareteamzodra jeboeking is bevestigdeneventuele wijzigingenzullenworden gemaakt naarPKTours’s eigen goeddunken.
 4. 19.3Wanneer jeeen aankoop doet middels eenPKTourscadeaubon, verlangt PKToursdat jedecadeaubon toont wanneer je deelneemt aan de rondleiding,ticket ofpakket op het moment dat je de cadeaubon inwsselt.
 5. 19.4Houd er rekening meedat je PKToursVoucher(s) in beslag kunnen worden genomen – enonmiddellijkgeannuleerd kunnen worden zonder restitutie– wanneer jehandtekeningen/of denaamniet overeenkomen met dievermeld opofwel jecreditcard ofcadeaubon.

PKTours Cadeaubonnen

 1. PKToursCadeaubonnenkunnen alleen wordeningewisseldopdePKTours.comwebsite. PKTourscadeaubonnenzijn inwisselbaartegen elkproduct dat wordt aangeboden opdePKTours.comwebsite.
  2PKTours Cadeaubonnen zijn geldig voor twee (2) jaar vanaf de datum van eerste aankoop.
  3. PKTours cadeaubonnen blijven geldig tot de volledige waarde is gebruikt of de vervaldatum is verstreken, behoudens relevante lokale wetten. Als de waarde van de items die je boekt groter is dan de waarde van je cadeaubon, kun je het verschil met een geldige creditcard betalen. Wanneer de waarde lager is dan je cadeaubon, zullen we de balans in onze database opslaan zodat je het kunt op een andere gelegenheid kunt gebruiken. Houd er rekening mee dat je cadeaubon, inclusief het ongebruikte saldo, twee jaar na de datum van afgifte vervalt, of zoals wordt vereist door de plaatselijke wetgeving.
 2. PKToursCadeaubonnenzijn nietinwisselbaar voor contant geld.
  5. PKTours behoudt zich het recht voor om frauduleus verkregen cadeaubonnen te annuleren
 3. PKToursis niet verantwoordelijk voordiefstal of verlies vancadeaubonnen
  7. Alle cadeaubonnen die zijn gekocht, zijn definitief. Cadeaubonnen worden niet vergoed.

Paspoorten, visa en verzekeringen

1Het is de verantwoordelijkheid van alle passagiers, ongeacht hun nationaliteit en de bestemming, om de toelatingseisen van het land dat ze bezoeken te controleren bij het consulaat van het land.

 1. Visa en gezondheidsvoorwaarden kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Wij raden je aan de gezondheidsvoorwaarden en die voor het visum bij het desbetreffende consulaat voor vertrek te controleren.
 2. Weraden je sterk aan om, voor vertrek,eenuitgebreidereisverzekeringte regelen.Wanneer je je reisannuleert ofdata radicaal worden gewijzigd, zullen de meeste verzekeringende kosten van deannulering,en de daarmee samenhangendekosten, vergoeden.

Disclaimers en aansprakelijkheidsbeperking

 1. PKTours zal, in geen geval, aansprakelijk zijn voor haar agenten, filialen, dienstverleners, leveranciers en /of distributeursvoor enigevande volgendeverliezen ofschade(ongeacht of dergelijke verliezente voorzien, voorkomen, bekend ofanderszins waren): (a) het verlies van gegevens;(b) verlies van inkomstenofverwachte winst; (c) verlies van zaken; (d) verlies van opportuniteit; (e) verlies van goodwill ofschade aan dereputatie; (f) verliezen geleden door derden; of(g) enige indirecteschade, gevolgschade,bijzondereof moreleschade die voortvloeit uithet gebruik vanPKTours.comongeacht devorm van de actie.
 2. PKToursenhaar agentenen leveranciers, door het maken van afsprakenvoorhotels, reizen, vervoerof eendienstin verband met deroutesvan individuele klanten, is niet aansprakelijk voorletsel,schade, verlies, ongeval, vertraging ofonregelmatigheidaansprakelijkheid of kostenaan personenofeigendommen als gevolg van het handelen,wanbetaling vaneen hotel, vervoerder ofander bedrijfofpersoon die de diensten of de opgenomenrondleidingen.
 3. PKToursenhaar agentenenleveranciers aanvaardengeen aansprakelijkheid voor eventueleziekte,diefstal, arbeidsconflicten, machinebreuk, overheidsbeperkingen, oorlogshandelingen en/of terrorisme, weersomstandigheden, gebreken aan voertuigenof voor enigetegenslagofongeval ofandere oorzaken die buiten hun controle vallen.
 4. 4. PKTours, inclusief de informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s, prijzen, data en beschikbaarheid met betrekking tot of in verband met PKTours, com en / of om een ​​PKTours-gelieerde website, service provider, operator en / of distributie partner – wordt geleverd “AS iS” en op een “indien beschikbaar” basis zonder enige verklaringen of enige vorm van garantie die (expliciet of impliciet door de wet), voor zover toegestaan ​​door de wet, met inbegrip van de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
 5. BijPKTourscontroleren ween hercontroleren we de nauwkeurigheid van degegevensvan alle productenendiensten die wij aanbieden.PKTours kan echter niet garanderen datde functionaliteit, inhoudof informatie die is opgenomen opPKTours. comof enigePKTours-gelieerde website, foutloos is, dat fouten hersteld zullen worden of dat de servers van PKTours.com vrij zijn van virussenofbugs.
 6. 6. Wanneer een van onze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn op grond van de wetten van een staat of land waarvoor deze voorwaarden bedoeld zijn, dan zal het deel dat onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, verwijderd worden uit deze voorwaarden. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht en zijn bindend en afdwingbaar.

Erkenning en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

PKA (“PKTours”, “wij” of “ons”) biedt bepaalde diensten (hieronder beschreven) aan op of via onze website, www.PKTours.com (samen met alle gerelateerde websites die door PKTours, de “Site”). Door het gebruik van onze site, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”). Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en PKTours vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen  de partijen met betrekking tot beschreven onderwerpen. Bovendien, wanneer je gebruik maakt van bepaalde diensten die op of via de site worden aangeboden, ga je akkoord met alle beschreven regels en richtlijnen die van toepassing zijn op dergelijke diensten, met inbegrip van de voorwaarden en regels die van toepassing zijn op onze diensten en die in combinatie met een van onze content en service partners. Al deze regels en richtlijnen worden bij deze opgenomen door middel van verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden. Wanneer je iets niet begrijpt of niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de site van de PKTours Service (zoals hieronder gedefinieerd) en meld je niet aan als lid. Wanneer je nog vragen of opmerkingen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, laat het ons dan weten door een email te sturen aan ondersteuning @ PKTours.com. DOOR HET REGISTRATIEPROCES TE VOLTOOIEN OF DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ENIGE DIENST VAN PKTours, GA JE AKKOORD MET ALLE BESCHREVEN VOORWAARDEN. Je kunt van PKTours gebruik maken zolang je je houdt aan deze gebruiksvoorwaarden.

Overzicht

De site biedt een diversiteit aan diensten die je helpen om je PKA evenement te plannen en vrienden en andere leden van de PKTours gemeenschap uit te nodigen om deel te nemen aan publieke activiteiten zoals, onder meer, discussiefora en fotogalerijen (samen met de Site, de “PKTours Diensten”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de PKTours Diensten. Alle inhoud en diensten die beschikbaar worden gesteld via de website en die niet beschikbaar waren sinds de vorige genoemde “wijzigingsdatum” dienen automatisch gezien te worden als onderdeel van PKTours Diensten vanaf het moment dat deze voor het eerst worden besproken op de website.

Gebruik van de PKTours dienst is toegestaan. Door deze Site te gebruiken, verklaar en garandeer je dat je het recht, autoriteit en capaciteit hebt omde bepalingen en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn beschreven aan te gaan en je te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. Je moet 13 jaar of ouder zijn om je te registreren en gebruik te maken van de site. Wij moedigen ouders en voogden aan om de activiteit van alle kinderen jonger dan 18 jaar te begeleiden bij het gebruik van het internet.
Het is het beleid PKTours om de privacy van onze gebruikers te respecteren. Beleid PKTours met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie die wij van jou verzamelen, of informatie die door derden die aangesloten zijn bij PKTours van jou verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt, wordt beheerst door het PKTours privacybeleid.
PKTours verleent je een licentie voor beperkte toegang en persoonlijk gebruik van deze site en de PKTours Service en niet voor het downloaden (anders dan pagina caching) of (gedeeltelijk) wijzigen ervan, tenzij PKTours’s uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze genoemde licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site, de PKTours Diensten of de inhoud ervan; een oneigenlijk gebruik van deze site; de PKTours Diensten of de inhoud ervan; of enig gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevensverzamel- en extractie gereedschappen.

Deze Site, de PKTours Diensten of enig gedeelte daarvan, mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of anderszins geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden zonder PKTours’s uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. PKTours bepaald,  naar eigen goeddunken, of misbruik wordt gemaakt. PKTours behoudt zich het recht voor om je account te beëindigen wanneer PKTours van mening is dat je niet hebt voldaan aan deze gebruiksvoorwaarden.

 

Beperkingen met betrekking op de inhoud

Je erkent dat de PKTours Service-informatie, software, foto’s, video, tekst, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal (gezamenlijk, “De Inhoud”) kan bevatten die beschermd is door het auteursrecht, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle bestaande vormen, media en technologieën en in technologieën die in de toekomst worden ontwikkeld. De gehele inhoud, samen genomen, is beschermd onder PKTOURS. auteursrecht als een collectief werk. Wijziging van de inhoud of het gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, met inbegrip van het gebruik van dergelijke inhoud op een andere website of netwerkomgeving, is strikt verboden.

De gehele inhoud is beschermd als een collectief werk onder PKTOURS.com auteursrecht. Wijziging van de inhoud of de inhoud gebruiken voor andere doeleinden, inclusief het gebruik op een andere website of netwerkomgeving, is strikt verboden. Tenzij door ons en vooraf schriftelijk is bevestigd, ga je ermee akkoord niets te reproduceren, distribueren, verkopen, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, aanpassen, vertalen, of afgeleide werk te creëren op basis van (geheel of gedeeltelijk) het herschrijven, omzetten of aanpassen of anderszins van alle of een deel van de Site van de PKTours Diensten. De PKTours naam en logo zijn handelsnamen van PKA Marketing, LLC. Alle andere handelsmerken die op de PKTours website zijn geplaatst t zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Onze partners kunnen ook aanvullende eigendomsrechten hebben op de inhoud die zij beschikbaar stellen via de. PKTours website.

 

De handelsnamen en handelsmerken eigendom van ons zijn, al dan niet geregistreerd, mogen niet worden gebruikt of op een manier die tot verwarring kan leiden of hint over een relatie tot een product of dienst dat niet van ons is. Niets op de PKTours mag worden beschouwd  als toestemming om het recht om een van onze handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Materiaal gedeeld via de PKTours Service

JE bent zelf verantwoordelijk voor alle data, tekst, software, geluidsbestanden, afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten, bestanden, links of enig ander materiaal (“Materiaal”) dat wordt verzonden, geplaatst, of gedistribueerd door jou via de PKTours website, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud van je e-mail communicatie, informatie, recensies, beoordelingen van gebruikers, foto’s of afbeeldingen die door jou op de site zijn geplaatst. Alle materialen die door jou zijn geplaatst zijn jouw verantwoordelijkheid. Door het delen van materiaal verklaar en garandeer je dat jij de eigenaar bent van alle rechten, titels en belangen op deze materialen en eventuele gelijkenissen in dergelijke materialen.

PKTours heeft geen invloed op het materiaal dat door gebruikers zoals jij via de PKTours Service openbaar wordt gemaakt. PKTours kan, als zodanig, de kwaliteit, juistheid of integriteit van het materiaal controleren. Door het gebruik te maken van de PKTours service begrijp je, en ga je ermee akkoord dat jij kan worden blootgesteld aan materiaal dat door andere gebruikers is geplaatst en die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk kunnen zijn. In geen geval zal PKTours op enige wijze aansprakelijk zijn voor enig materiaal dat door een gebruiker of een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in materialen of voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van enig materiaal gepost, gemaild of op andere wijze wordt verzonden via de PKTours service. Je stemt ermee in dat, wanneer je materialen via de PKTours service plaatst, je automatisch PKTours en haar opvolgers en rechtverkrijgenden, een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-herroepbare licentie verleent om de materialen, te gebruiken, verspreiden, tonen, wijzigen, publiceren, aanpassen, distribueren, in sublicentie te geven en te reproduceren naar andere gebruikers van de PKTours service en aan derden met wie PKTours een relatie heeft. Tevens verleen je PKTours het recht om materialen die je naar de PKTours Service hebt verzonden zowel geheel als gedeeltelijk te downloaden en te printen.

Alle materialen die creatieve suggesties, aanbevelingen, recensies, beoordelingen, ideeën, notities, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, gegevens, tekst, beelden, berichten of andere aan PKTours bevatten (collectief ingediende informatie, de “Inzending” ), zullen als inzending worden beschouwd en blijven het eigendom van PKTours.

Geen van de inzendingen wordt onderworpen aan enige verplichting van het vertrouwen van onze kant, en wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van alle inzendingen. Zonder het voorgaande te beperken ken je ons alle rechten, aanspraken en belangen in en op de opmerkingen van elke soort en aard in het hele universum, en zullen wij die uitsluitend bezitten en hebben wij het recht om onbeperkt gebruik te maken van de Inzendingen voor welk doel dan ook , commercieel of anderszins, in welke vorm, medium of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld zal worden, zonder compensatie aan de aanbieder van de inzendingen te bieden.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat (a) wij ons het recht voorbehouden (maar niet verplicht zijn) om de materialen te evalueren voordat ze worden geplaatst op of via de PKTours website of anderszins opgeslagen in verband met het PKTours website; en (b) dat we een of alle van de volgende, naar ons eigen goeddunken, kunnen besluiten: (i) toezicht houden op de indiening van materialen; (ii) het te wijzigen, te verwijderen, of plaatsing te weiger of te laten worden geplaatst of worden opgeslagen; en / of (iii) het openbaar maken van materiaal of enige communicatie via de PKTours website, en de omstandigheden rond de overdracht daarvan, tot (a) een derde partij om de PKTours service te gebruiken,

(b) voldoen aan de wetten die van toepassing zijn, (c) te reageren op vragen of verzoeken vanuit de overheid, (d) te voldoen aan de geldende juridische procedures, (e) de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van PKTours, de bezoekers van de site of het publiek te beschermen, (f) ons toestaan om de beschikbare middelen na te streven of beperken van de schade die wij kunnen ondersteunen, en / of (g) deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

In geen geval zullen wij, of onze werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers of filialen, aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt door jouw vertrouwen in enig materiaal.

De meningen in reviews en beoordelingen van gebruikers weerspiegelen uitsluitend de mening van de personen die dergelijke adviezen hebben ingediend, en hoeven niet overeen te kokmen met onze meningen.

Bovendien hebben we geen controle over en zijn we niet aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik (met inbegrip van maar niet beperkt tot herpublicatie) of misbruik door derden van informatie die vrijwillig openbaar wordt gemaakt in een gedeelte van de PKTours website.

WANNEER JE ER VOOR KIEST OM PERSOONLIJKE OF ANDERE INFORMATIE PUBLIEK TE MAKEN DAN DOE JE DAT OP EIGEN RISICO.  Je voorrecht om gebruik te maken van de PKTours dienst is afhankelijk van je naleving van de “communautaire normen en gedragsregels” richtlijnen die uiteengezet zijn in deze Algemene Voorwaarden. Wij kunnen je registratie privileges intrekken en / of elke andere passende maatregelen nemen om deze richtlijnen af te dwingen als de schendingen onder onze aandacht worden gebracht. Verder kunnen wij, in onze enige discretie, besluiten je account of deelname aan een activiteit van PKTours diensten om enige reden te beëindigen.

Gemeenschapsstandaard en gedrag

Je erkent dat alle materialen, zowel openbaar als privé geplaatst, de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie deze materialen afkomstig is. Dit betekent dat je volledig verantwoordelijk bent voor alle materialen die je post, e-mail of op andere wijze deelt via de PKTours website. Wij controleren niet alle materialen die worden geplaatst via de PKTours website en, als zodanig, staan niet in voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke materialen. Je begrijpt dat door het gebruik van de PKTours website, je kunt worden blootgesteld aan materialen die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk kunnen zijn. In geen geval zullen wij op enige wijze aansprakelijk zijn voor de materialen, waaronder, maar niet beperkt tot, voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen, of voor verlies of schade, van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van enig materialen die zijn geplaatst, gemaild of op andere wijze zijn geopenbaard via de PKTours website.

Je belooft dat je niet:

* Plaatst, verstuurt of anderszins beschikbaar maakt, door middel van of in verband met de PKTours Service:
o Iets deelt dat wordt of kan worden beschouwd als (a) onrechtmatig, bedreigend, intimiderend, vernederend, beledigend, haatdragend of intimiderend; (b) lasterlijk; lasterlijk of inbreukmakend op andermans privacy; (c) frauduleus of onrechtmatig; (d) vulgair, obsceen, onfatsoenlijk, expliciet seksueel, pornografisch of anderszins verwerpelijk; of (e) door het auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, recht van publiciteit of andere eigendomsrechten beschermde informatie zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar van dat recht.
o Elk materiaal dat aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid zou geven; dat aanmoedigt tot het plegen van een strafbaar feit, met inbegrip van prostitutie; of dat aanmoedigt tot of educatieve informatie geeft over onwettige activiteiten of activiteiten zoals “hacking”, “kraken” of “phreaking.”
o Elke virus, worm, Trojaans paard, paasei, tijdbom, spyware, cancelbot, of andere computercode, bestanden of programma dat schadelijk of invasief is of dat kan of moet de schade of kaping van de werking van, of te controleren het gebruik van hardware, software of hardware.

o Ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junk mail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespel”, enquête, wedstrijd, of investeringsmogelijkheid, of enige andere vorm van aansporing, en dat je geen gebruik maakt van een distributielijsten of informatie stuurt naar iemand die geen specifieke toestemming heeft gegeven om te worden opgenomen in een dergelijk proces (commercieel of anders).

o Materialen die je niet mag delen volgens de wet of contractuele of fiduciaire relaties (bijvoorbeeld interne informatie, exclusieve en vertrouwelijke inlichtingen die zijn vernomen tijdens een arbeidsrelatie of krachtens een geheimhoudingsovereenkomst).

* Gebruik de PKTours service om anderen te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen, met inbegrip van, zonder beperkingen, het recht op privacy of rechten van publiciteit van anderen, of het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder e-mailadressen, over gebruikers van de PKTours website.
* Minderjarigen op enigerlei wijze beschadigen.

*Je voordoen als een andere persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot een van onze medewerkers, forum leiders, gidsen of hosts; valselijk of anderszins een verwantschap tussen ons en een persoon of entiteit geeft; of duidelijk maken of impliceren dat we een statement onderschrijven die je maakt.

* De werking van de PKTours service of de servers of netwerken die worden gebruikt om de PKTours service beschikbaar te stellen belemmert of verstoort; of de regels, procedures, beleid of reglementen van dergelijke netwerken overtreedt.

* Enige persoon het gebruik van de PKTours ser, met inbegrip van maar niet beperkt door het hacken of het beschadigen enig deel van de PKTours website; of verstoren van de normale stroom van dialoog, het implementeren van een scherm dat sneller “scrollt” dan andere gebruikers van de PKTours website in staat zijn om te typen, of anderszins op een wijze te handelen die een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time uitwisselingen.

* De PKTours website te gebruiken voor het verspreiden of eniger anderlei wijz publiceren van materiaal of werven van fondsen, promotie, reclame, of verzoek voor goederen of diensten zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming; of de PKTours service op een commerciële manier te gebruiken.

* Het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden of het gebruiken, van een deel, van de PKTours service.
*Een overzicht te downloaden of anderszins te kopiëren of te verstrekken (al dan niet tegen betaling) van gebruikers PKTours’s of gebruiksinformatie of enig gedeelte daarvan anders dan in het kader van je gebruik van de PKTours service zoals toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, aan een persoon of entiteit die niet een gebruiker is van de PKTours service.
* Te trachten om onbevoegd toegang, eventueel via wachtwoorden, te krijgen tot de PKTours service, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden aan de PKTours service.

* Verwijder eventuele auteursrecht, handelsmerk of andere informatie over eigendomsrechten van de PKTours service of materialen die door de PKTours service geopenbaard zijn.

* Vastleggen of copiëren een deel van de PKTours Service of Software zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming; of titels te vervalsen, of op andere wijze identificatoren te manipuleren om de oorsprong van de materialen die via de PKTours service geopenbaard zijn, te verhullen.
* Een database te maken door het systematisch downloaden en opslaan van de inhoud van de PKTours service.
* Opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, regelgeving uitgevaardigd door de Nederlandse Veiligheids en Uitwisselingscommissie

* Robots, spin, site search / retrieval applicatie of andere handmatige of automatische systemen te gebruiken om de inhoud van materialen van PKTours service te verzamelen, indexeren, “schrapen”, ‘data’ of op enige wijze te verzamelen of te reproduceren of de navigatiestructuur van de presentatie van de PKTours Dienst te omzeilen.
* Het ontplooien van andere gedragingen die, in PKTours’s eigen goeddunken, ongepast, onbevoegde of verwerpelijk worden beschouwd.

Bovendien ga je ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en verordeningen om de PKTours Dienst te mogen gebruiken.

Om ons in staat te stellen de kwaliteit van onze producten en diensten te beschermen, stem je bij deze in dat onze medewerkers en vertegenwoordigers in staat zullen zijn om toegang te hebben tot je account en records voor enige reden, wanneer wij dat nodig achten. Wij behouden ons het recht voor, maar claimen niet de verantwoordelijkheid,om je gedrag tijdens het gebruik van de PKTours Dienst te controleren en te beoordelen. Je gebruik van de PKTours Service is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving.

Verder erken je dat je verantwoordelijk bent voor het verkrijgen of verstrekken van alle communicatiemiddelen, telefoon en computer-apparatuur (inclusief modem) of andere apparaten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de PKTours Dienst, en het betalen van alle kosten die daarmee verband houden.
Geen “Spamming”

Je mag geen enige functie van de PKTours Service gebruiken voor kettingbrieven, junk mail of “spamming”, of gebruik makenvan distributielijsten op een wijze waarbij een persoon die geen specifieke toestemming heeft gegeven om te worden opgenomen in een dergelijk proces is ingesloten. Een e-mail reclame, dat (a) is gericht aan een ontvanger met wie je geen bestaande zakelijke of persoonlijke relatie en hebt (b)wordt niet verzonden of met de uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger om dergelijke berichten te ontvangen (“Spam” of “spamming”), is streng verboden door PKTours. Wanneer je een functie van de PKTours Dienst gebruikt voor het verzenden van spam, PKTours behoudt zich het recht voor om onmiddellijk je toegang tot de PKTours service te beëindigen en om  passende gerechtelijke stappen te ondernemen, mocht dat nodig zijn.

Links naar websites van derden

De PKTours service kan, of derden kunnen, links naar andere websites of bronnen bieden. Omdat we  geen controle over dergelijke sites en bronnen hebben, ga je ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en dat wij deze niet ondersteunen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud, reclame, producten, diensten of andere materialen (gezamenlijk: “materiaal van Derden”) op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Je begrijpt dat je kunt worden blootgesteld aan materialen van derden die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn. Je erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke materialen van derden beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

Jouw contact met adverteerders of derden

Andere dan PKTours en haar relaties derden kunnen winkels beheren, diensten aanbieden, reclame maken, of producten verkopen op deze site. Daarnaast kunnen we links naar de websites van affiliates en bepaalde andere derde partijen bieden. Jouw interacties met adverteerders en externe leveranciers die gevonden kunnen worden op of via de PKTours service, met inbegrip van jouw deelname aan promoties, de aankoop van goederen, en de eventuele voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke werkzaamheden vinden uitsluitend plaats tussen jou en de derde partij. PKTours geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot goederen of websites die kan worden verkregen van derden, en je gaat ermee akkoord dat PKTours geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van enige activiteiten die je onderneemt in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen, diensten, informatie of andere materialen die beschikbaar zijn op onze site of via derden, of de handelingen van derden. Je erkent dat dergelijke externe sites meestal hun eigen voorwaarden hebben, met inbegrip van een privacybeleid, waarover PKTours geen zeggenschap heeft en die je rechten en plichten zal regelen met betrekking tot het gebruik van de derde product, diensten of websites.

Productomschrijving

PKTours en haar relaties proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Echter, PKTours kan niet garanderen dat productbeschrijvingen en andere inhoud op deze site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

Transacties met organisaties of individuen

PKTours is niet aansprakelijk voor je interacties met enige organisaties en / of personen die je op of via de PKTours Dienst ontmoet. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de betaling en de levering van goederen en diensten, en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties. Deze transacties zijn uitsluitend tussen jouw en dergelijke organisaties en / of individuen.
PKTours behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om betrokken te raken in geschillen tussen jou en de organisaties en / of personen die je op of via de PKTours Dienst hebt ontmoet.

Overtreding van voorwaarden door andere gebruikers

PKTours vraagt dat je meewerkt om ervoor te zorgen dat alle gebruikers volgen de voorwaarden en bepalingen van deze Algemene Voorwaarden deelnemen door het melden van content die inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden. Om een schending van deze Algemene Voorwaarden te melden, kunt je ons mailen via support @ PKTours.com.
schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord PKTours, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te te vrijwaren, verdedigen van enige en alle aanspraken van derden, aansprakelijkheid, schade, kosten of eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten, die voortvloeien uit (i) je gebruik van de Site en / of de PKTours Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle inhoud ervan en de eventuele producten of diensten die je hebt verkregen via de site en / of de PKTours Dienst, (ii) de schending van deze Algemene Voorwaarden door jou, (iii) de inbreuk door jou (of een andere gebruiker van de PKTours Dienst met behulp van jouw account) van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit;  of (iv)jouw schending van de toepasselijke wet- of regelgeving.
AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

JE GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT JOUW GEBRUIK VAN DE PKTours SERVICE OP EIGEN RISICO IS. DE PKTours DIENST WORDT GELEVERD “AS IS” EN “OP BESCHIKBAARHEIDS” BASIS. PKTours IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP DE WERKING VAN DE PKTours SERVICE, OF DE INFORMATIE, INHOUD , MATERIALEN OF PRODUCTEN ONDER DER PKTours SERVICE. PKTours GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE PKTours SERVICE AAN JOUW EISEN OF DAT DE PKTours SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS VOLDOET. PKTours GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE PKTours SERVICE OF DE NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE VERKREGEN DOOR MIDDEL VAN DE PKTours SERVICE OF DAT FOUTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. JE ERKENT DAT PKTours GEEN ZEGGENSCHAP HEEFT OVER DE INHOUD, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN AANGEBODEN DOOR ADVERTEERDERS, DERDEN OF ANDERE GEBRUIKERS OP OF VIA DE PKTours SERVICE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE PKTours ONDER LICENTIE VAN  DERDE PARTIJEN OF MATERIALEN VAN ANDERE GEBRUIKERS, AANBIEDT. PKTours AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EN GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, ACTUALITEIT, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, NUT OF FATSOEN VAN DE PKTours SERVICE, OF DE INHOUD OF PRODUCTEN VERSPREID OF TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DERDEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT GEBRUIKERS EN ADVERTEERDERS ) VIA DE PKTours SERVICE. PKTours GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE PKTours SERVICE VOLGENS JOUW EISEN OF DAT DE PKTours SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS WERKT. PKTours GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE PKTours SERVICE OF DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE VERKREGEN MIDDELS DE PKTours SERVICE OF DAT FOUTEN IN DE  SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. JIJ ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN JE COMPUTER OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN JE POGING OM ENIG MATERIAAL TE DOWNLOADEN VAN DE PKTours SERVICE. PKTours GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING GOEDEREN OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE PKTours SERVICE OF ENIGE TRANSACTIES DIE VIA DE PKTours SERVICE. SOMMIGE LANDEN ZIJN UITGESLOTEN VAN BEPAALDE GARANTIES, DUS EEN AANTAL VAN BOVENSTAANDE PUNTEN KUNNEN, MOGELIJK, NIET VAN TOEPASSING OP JOU ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
JE GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT PKTours NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GEBRUIK OF GEGEVENS VAN ANDERE MATERIËLE ACTIVA, ZELFS ALS PKTours OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ALS GEVOLG VAN DE (I) GEBRUIK VAN HET ONVERMOGEN OM DE PKTours SERVICE; (II) KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN(III) GOEDEREN OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN VAN  CONTENT ONTVANGEN OF TRANSACTIES AANGEGAAN MET PKTours OF EEN DERDE PARTIJ VIA HET GEBRUIK VAN DE PKTours SERVICE; (IV) ONJUISTHEID VAN INFORMATIE VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE PKTours DIENST OF AFGAANDE OP DERGELIJKE INFORMATIE; OF (V) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT JE ACCOUNT OF WIJZIGING VAN JE ACCOUNT OF GEGEVENS. JE ACCEPTEERT AKKOORD DAT PKTours NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS NAAR JOU OF IEMAND ANDERS VOOR ONWETTIGE, INTIMIDERENDE, LASTERLIJKE, BELEDIGENDE, BEDREIGENDE, SCHADELIJKE, VULGAIRE, OBSCENE, SEKSUEEL EXPLECITE NOG ANDERSZINS LAAKBAAR GEDRAG OF UITSPRAKEN VAN ENIGE ANDERE PARTIJ OP OF VIA DE PKTours SERVICE, NOCH VOOR ENIGE INBREUK OP OF SCHENDING VAN JE RECHTEN DOOR EEN ANDERE PARTIJ, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, RECHTEN OP PUBLICITEIT OF DE PRIVACYRECHTEN. VOOR EEN AANTAL LANDEN ZIJN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET VAN TOEPASSING, DUS EEN AANTAL VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGEN NIET VAN TOEPASSING OP JOU ZIJN.

Beëindiging en wijziging van de PKTours Dienst

jE stemt ermee in dat wij, in onze enige discretie, je wachtwoord, rekeningnummer (of een deel daarvan) of het gebruik van de PKTours Dienst kunnen beëindigen, en  verwijderen van PKTours Dienst, om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, voor gebrek aan gebruik, of wanneer wij van mening zijn dat je hebt gehandeld in strijd met de letter of de geest van deze Algemene Voorwaarden of deze hebt geschonden. We zullen je account ook beëindigen na ontvangst van betrouwbare informatie met betrekking tot je schending van de wet, en wij zullen met wetshandhavingsinstanties over dergelijke zaken samenwerken. We kunnen ook, naar eigen goeddunken en op elk moment, stoppen met het verstrekken van de PKTours service, of enig deel daarvan, met of zonder kennisgeving. Je gaat ermee akkoord dat beëindiging van je toegang tot de PKTours Dienst krachtens een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden zonder voorafgaande kennisgeving, en gaat ermee akkoord dat we je account onmiddellijk kunnen deactiveren en alle gerelateerde informatie en bestanden in je account, en / of de verdere toegang tot dergelijke bestanden of de PKTours Dienst. Verder ga je ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor de beëindiging van je toegang tot de PKTours Dienst.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, aan: (a) te wijzigen of te beëindigen PKTours Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) het beperken van de tijd dat de PKTours service beschikbaar zijn, (ii) het beperken van de mate van gebruik van de PKTours dienst die is toegestaan, en (iii) het beperken of het recht van elke gebruiker om de PKTours dienst, met of zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen; (b) kosten vergoedingen te vragen voor het gebruik van de PKTours dienst; (c) te wijzigen en / of afstand van eventuele vergoedingen in verband met de PKTours Dienst; en / of (d) bieden mogelijkheden om sommige of alle gebruikers van de PKTours Dienst. Je stemt ermee in dat noch wij noch onze filialen,  aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de PKTours Dienst, geheel of gedeeltelijk, of van een dienst, de inhoud of functie aangeboden door de PKTours Dienst.

Bevoegdheidskwesties

De Site wordt gecontroleerd en beheerd door PKTours in Nederland, en is niet bedoeld om PKTours aan de wetten of de jurisdictie van een andere dan die van het grondgebied van Nederland te onderwerpen. PKTours geeft geen garantie dat de PKTours Service of enig deel daarvan geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaald rechtsgebied is. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de site doen dat op eigen initiatief en op eigen risico, en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten, regels en voorschriften. We kunnen de beschikbaarheid van de site te beperken, in zijn geheel of gedeeltelijk, aan personen, geografische gebieden of rechtsgebieden, op elk moment en naar eigen goeddunken.
kennisgevingen

PKTours kan kennisgeving aan jou per e-mail, een bericht op de site, of een andere redelijke wijze versturen. Je dient schriftelijk contact op te nemen met PKTours of via e-mail of als uitdrukkelijk anders is bepaald door PKTours. PKTours mag via de PKTours Service uitzenden, distribueren of aanplakbiljetten of berichten om je te informeren over wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, de PKTours Dienst, het privacybeleid of andere zaken van belang. Dergelijke verzending, kennisgeving of displays van informatie geldt als kennisgeving aan jouw.

Toepasselijk recht en andere diverse Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden mogen niet, en mag niet worden opgevat om, als een partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, een agentschap of franchisegever-franchisenemer relatie tussen jou en PKTours. Je stemt ermee in dat elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit jouw gebruik van de PKTours Dienst of deze Algemene Voorwaarden (1) jaar moet worden ingediend binnen één nadat deze claim of rechtszaak zich voordeed, en het zal voor altijd worden uitgesloten, ongeacht enig statuut van beperkingen of andere wet van het tegendeel. Binnen deze periode wordt alle niet-nakoming door PKTours eventuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of naburig recht af te dwingen of uit te oefenen niet een verklaring van afstand van dat recht of bepaling. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar van deze voorwaarden geacht en zal het geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. PKTours kan deze voorwaarden over dragen, in zijn geheel of gedeeltelijk, op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving aan jouw. Je mag deze gebruiksvoorwaarden of enige of alle van je rechten of verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden niet toewijzen, overdragen of in sublicentie zonder PKTours de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Geen verklaring van afstand door een partij van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een afstand van enige voorafgaande of volgende inbreuk of verzuim. Een willekeurige post, bijschrift of sectie titel hierin wordt meegenomen voor een kwestie van gemak, en op geen enkele wijze definieert of legt elke sectie of bepaling hiervan vast. Dit is de gehele overeenkomst tussen jou en PKTours met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en kunnen door jou niet worden gewijzigd. Deze Algemene Voorwaarden zullen ten goede komen van PKTours opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders. Zonder beperking, gaat je ermee akkoord dat een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling of verandering in elektronische vorm ontvankelijk is, zijn in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

PKTours behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn vanaf dat moment. We zullen een dergelijke wijziging aan te kondigen door de herziene versie van deze Algemene Voorwaarden op de Site. Je kunt bepalen wanneer deze gebruiksvoorwaarden voor het laatst werden herzien door te verwijzen naar de “gewijzigd op” legenda aan de bovenkant van deze pagina. Door de site na dergelijke wijzigingen te gebruiken, wordt je geacht te hebben ingestemd met deze wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden of enige wijzigingen daarin, gelieve dan niet langer gebruik van deze site.

Vrijstelling van aansprakelijkheid door Deelnemer
Deze Versie betreft mijn deelname aan de Party Kings Tours (vanaf hier aangeduid als de PKT).

Met het oog op mijn deelname aan de PKT, verklaar ik bij deze dat PKT en alle vrijwilligers en personeel in verband met PKT en haar functionarissen, bestuur en medewerkers, gezamenlijk en hoofdelijk uit welke en alle acties oorzaken van acties, niet door mij aangeklaagd zullen worden voor vorderingen en eisen voor, bij of op grond van enige schade, verlies of letsel, die hierna kunnen worden ondersteund door deel te nemen aan de PKT.

Deze uitgave is uitgebreid en van toepassing op, en ook betrekking heeft en omvat alle onbekende, onvoorziene, onverwachte en onverdachte letsels, schade, verlies en aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan, evenals die nu onthuld en bekend.

De bepalingen van de wet van een land kunnen redenen zijn die niet van toepassing is op vorderingen, eisen, verwondingen of schade waarvan bekend is of onvermoede te bestaan op dit moment, op de persoon die een dergelijke claim indiend en deze worden, daarom, bij deze weggewuifd.

Ik verklaar hierbij namens mijn erfgenamen, executeurs, beheerders, en rechtverkrijgenden, om de PKT en haar functionarissen, bestuur en medewerkers, gezamenlijk en hoofdelijk uit welke en alle acties, aanspraken en vorderingen schadeloos te stellen voor, na of op grond van enige schade, schade of letsel, die hierna kunnen worden ondersteund door deelname aan de PKT. Ik begrijp verder en ga ermee akkoord dat mijn deelname aan de PKT niet moet worden beschouwd als een erkenning van enige aansprakelijkheid van en acceptatie van responsabilisering van de PKT, haar functionarissen, board, en medewerkers, hoofdelijk, voor alle schade en kosten waarvoor PKT, haar functionarissen, bestuur en medewerkers aansprakelijk worden gesteld als gevolg van de vermeende daad door mij.

 

Ik begrijp dat ik aangemoedigd wordt om verstandig te drinken en zeker niet excessief te drinken. Ik beloof dat ik niet zal rijden na het nuttige van enige consumpties bij een kroegentocht.

 

Ik begrijp dat de regels in het centrum van Amsterdam het gebruik van alcohol en (soft) drugs niet toestaan in openbare ruimtes.

 

Ik begrijp dat PKT het gebruik van illegal drugs niet toestaat en personen waarvan gedacht wordt dat deze onder invloed van dergelijke middelen zijn, de deelname ontzegt. Wij houden ons het recht voor om deelname te allen tijde aan enige personen te weigeren.